#Regulamin serwisu Gracomm

#§1. Przekazując sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza, że:

 • 1. pozostawiony sprzęt nie narusza praw osób trzecich ani nie jest przedmiotem jakichkolwiek sporów prawnych.
 • 2. jest właścicielem pozostawionego sprzętu lub działa w imieniu jego właściciela.

#§2. Diagnostyka

 • 1. Serwis zastrzega, że w szczególnych przypadkach, w których została przeprowadzona diagnostyka urządzenia, stan sprzętu po diagnozie może różnić się od tego, jaki był przed jego dostarczeniem do serwisu.
 • 2. Jeśli sprzęt dostarczony do serwisu jest zabezpieczony hasłami, które uniemożliwiają jego naprawę, a Zgłaszający nie ujawni tego faktu w momencie oddania sprzętu, serwis może rozpocząć naprawę dopiero po otrzymaniu niezbędnych haseł.
 • 3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny, firma może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zamówionych i zużytych części oraz czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.

#§3. Czas naprawy

 • 1. Przewidywany czas naprawy wynosi od 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W zależności od stopnia skomplikowania może się wydłużyć do 6 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.
 • 2. Czas naprawy może być przedłużony, jeśli Serwis wykryje ukryte informacje o zalaniu, ingerencji osób trzecich lub innych czynników utrudniających naprawę.
 • 3. Czas naprawy może się wydłużyć oczekiwaniem na akceptację Klienta oraz oczekiwaniem na dokonanie płatności za usługę.
 • 4. Serwis nie odpowiada za płyty CD/DVD/Blu-Ray pozostawione w urządzeniu poddanym naprawie.

#§4. Dane na nośnikach klientów

 • 1. Przekazując Serwisowi nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie), Klient oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawa do tych danych, ponosząc pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich.
 • 2. Serwis podejmie wszelkie starania, działając zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa, dysponując odpowiednimi środkami technicznymi, aby zapewnić ochronę powierzonych danych oraz ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich.
 • 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Klient powinien regularnie wykonywać kopie zapasowe. Niektóre czynności serwisowe mogą wymagać usunięcia danych z nośnika.
 • 4. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie aktywnych licencji niezbędnych do zainstalowania oprogramowania (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). W przypadku gdy serwis zajmuje się obsługą systemu operacyjnego, taką jak naprawa, instalacja lub odinstalowanie oprogramowania, Serwis może poprosić o udostępnienie hasła administratora przez Klienta.

#§5. Ochrona danych osobowych klientów

 • 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych klientów przez serwis, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 • 2. Zobowiązanie serwisu do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych klientów oraz do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem czy utratą.
 • 3. Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych oraz obowiązek powiadomienia klientów o takim zdarzeniu.

#§6. Koszty usługi

 • 1. Całkowity koszt zlecenia obejmuje opłatę za usługę serwisową, w tym koszt części zamiennych, koszty dodatkowych usług zamówionych przez Klienta oraz ewentualne koszty dostawy sprzętu do Klienta.
 • 2. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym koszcie usługi serwisowej na podstawie diagnozy urządzenia. Jeśli w trakcie naprawy koszty przekroczą przewidywany koszt, Serwis skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania zgody na dodatkowe koszty. Jeśli Klient nie zgodzi się na dodatkowy koszt, naprawa nie będzie kontynuowana, a urządzenie zostanie zwrócone Klientowi po uregulowaniu dotychczasowych kosztów.

#§7. Odbiór sprzętu.

 • 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Serwis o zmianie danych kontaktowych. W przypadku, gdy Serwis nie może nawiązać kontaktu z Klientem przez okres 30 dni, naliczana jest opłata za przechowywanie urządzenia.
 • 2. W przypadku naprawy płatnej, części zamiennych będą zwracane Klientowi jedynie na jego żądanie przed wydaniem sprzętu z serwisu. W przypadku braku takiego żądania, części zamiennych zostaną przekazane do recyklingu/utylizacji przez Serwis.
 • 3. Przedmiot naprawy powinien zostać odebrany w ciągu 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy i gotowości do odbioru. Po tym terminie, jeśli przedmiot nie zostanie odebrany, może przejść na własność serwisu i być poddany utylizacji, zgodnie z przepisami prawa (art. 180 oraz 181 KC).

#§8. Ryzyka związane z naprawą

 • 1. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego Windows (naprawa, instalacja, odinstalowanie oprogramowania), może się zdarzyć, że po dokonaniu naprawy Klient przywróci system do poprzedniej (wadliwej) konfiguracji. W takiej sytuacji Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ewentualną wadę należy zgłosić poprzez przywrócenie systemu do poprzedniej konfiguracji lub kontakt z dostawcą oprogramowania.
 • 2. W przypadku demontażu urządzenia, może dojść do naruszenia konstrukcji mocowań lub elementów obudowy. Większe ryzyko wystąpienia takiego zjawiska może nastąpić w przypadkach kiedy sprzęt był już wcześniej demontowany.
 • 3. Klient akceptuje możliwość trwałego uszkodzenia podzespołów podczas wykonywanych czynności serwisowych.

#§9. ostatnie warunki

 • 1. Klient, składając zlecenie usługi w serwisie firmy, oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • 2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.